08

A Felhívás célja, hogy

– lehetőséget biztosítson a gazdálkodók számára olyan fejlesztések végrehajtására, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos folytatásához, továbbá a saját, illetve az alkalmazotti foglalkoztatás fenntartásához.

– az ágazati szereplők versenyképességének javítása a legkorszerűbb, innovatív technológiák megvalósításával

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 151 Mrd Ft.

A támogatott projektek várható száma: 5000 db

Támogatható tevékenységek:

 Önállóan támogatható tevékenységek

TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti – mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás esetén kizárólag Annex I. termék előállítására vonatkozó –tevékenységek – kivéve TEÁOR 109 (takarmánygyártás) és TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése) alá tartozó tevékenységek – támogathatóak az alábbi célterületi bontásban:

 1. A) A mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása az élelmiszer-feldolgozás vállalati hatékonyságának növelése érdekében: (regionális beruházások)
 • új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása
 • anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése
 • termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése
 • épületek, építmények kivitelezése
 1. B) A mezőgazdasági termékek értéknövelésével összefüggő, a környezeti erőforrás-hatékonyságot célzó fejlesztések támogatása:

Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:

 • Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere / korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.)
 • Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése (Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása stb.)
 • Világítási rendszerek korszerűsítése (Fényforrások, világítótestek cseréje. Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek stb.)
 • Berendezések, gépek, rendszerek energetikai felújítása. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák, berendezések beszerzése.

Egyéb környezetterhelést csökkentő tevékenységek:

 • Üzemi infrastruktúra és működés anyag- és víztakarékosságát, valamint emisszió-csökkentését célzó korszerűsítések, új módszerek bevezetése (pl. melléktermékek és hulladékok fokozottabb hasznosítása, csomagolás korszerűsítése, szennyvízkezelés fejlesztése, technológiai veszteségek minimumra való csökkentése stb.)
 • Az erőforrásokkal való hatékonyabb gazdálkodáshoz szükséges mérő-, ellenőrző és regisztráló rendszerek kiépítése, fejlesztése.

Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

 • Fűtési/hűtési energiaigény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektor-, szilárd biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése stb.)
 • Használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektor-, szilárd biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése stb.)
 • Gazdasági-termelési folyamat közvetlen hőigényének részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektor-, szilárd biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése stb.)
 • Villamosenergia termelés (biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása)

Önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Projekt előkészítés;
 • Mérnöki feladatok;
 • Projektmenedzsment;
 • Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét;
 • Inputhatékonyságot nem érintő infrastrukturális beruházás;
 • Ingatlan beruházás.

Általános elvárások:

– A költségvetést a piaci árakhoz igazodóan, reális és költséghatékony módon kell összeállítani

– A projektnek megfelelően kidolgozottnak kell lennie

– Üzleti tervet kell benyújtani:

 • 50 millió Ft teljes projektösszeg, illetve az alatt egyszerűsített üzleti terv benyújtása kötelező.
 • 50 millió Ft teljes projektösszeg felett részletes üzleti terv benyújtása kötelező

– Foglalkoztatotti létszámot fenn kell tartani

– A támogatást igénylő megvalósítási helyenként csak egy támogatási kérelmet nyújthat be

Hatósági engedélyeztetéssel kapcsolatban:

 • Engedély,- vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez elegendő az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot, valamint a hatósághoz benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt csatolni.
 • Legkésőbb az első építéssel kapcsolatos kifizetési igényléshez mellékelni kell a jogerős építési engedélyt
 • Engedélyköteles építési tevékenység esetén a záró kifizetési igényléshez mellékelni kell a jogerős használatbavételi engedélyt, vagy hatósági igazolást arról, hogy a hatóság a használatbavételt tudomásul vette.
 • Építéssel járó projekt esetén műszaki ellenőr alkalmazása, építési és felmérési napló vezetése kötelező

Energiahatékonyság javítására, illetve megújuló technológia alkalmazására vonatkozó

projektekkel kapcsolatos elvárások:

 • Energiahatékonyság javítását célzó (B célterület 1/1. pont) projekt esetén legalább 10% fajlagos energiahatékonyság javulás teljesítése elvárás
 • Amennyiben a megtermelt megújuló energia értékesítése meghaladja az üzem saját éves átlagos fogyasztását, úgy mezőgazdasági eredetű biomassza alapú megújuló energia megoldás alkalmazása esetén a felhasznált alapanyag csak Annex I. termék lehet
 • Anaerob lebontás (biogáz technológia) alkalmazása esetén a felhasznált gabonafélék, valamint a keményítő- és cukortartalmú növények (hulladékok, aratási maradványok, melléktermékek kivételével) aránya nem érheti el a betáplált inputanyagok mennyiségének 50 %-át
 • Amennyiben a mezőgazdasági eredetű biomassza alapú energia előállítás esetén az elsődleges cél villamos energia előállítása, úgy a technológiai önfogyasztás felett keletkezett hő legalább 25%-át saját gazdaságon belül hasznosítani kell
 • Energiahatékonyság javítását célzó beruházás esetén az adott technológiára vonatkozó releváns tanúsítvány megléte előírás
 • Épületkorszerűsítés esetén a 2010/31/EU irányelv szerinti költség optimum szint (melyet a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet tartalmaz) elérése elvárás
 • Biomassza felhasználásával nem kapcsolt hőenergia-termelést megvalósító technológia alkalmazása esetén a berendezés hatásfokának legalább 70%-osnak kell lennie

A projektek megvalósításával, gépbeszerzéssel kapcsolatos elvárások:

 • A fenntartási kötelezettség időtartama alatt a támogatott beruházást, eszközt, létesítményt a rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával kell használni, üzemeltetni.
 • MVH Építési Normagyűjtemény alkalmazandó.
 • Építés esetében a támogatási kérelem keretében történő költségvetés tervezés és a kifizetési igénylés hez kapcsolódó elszámolás az ÉNGY-ben szereplő tételek azonosítója szerint történik.
 • A kifizetési igényléssel csak annyi anyaghoz tartozó költség kerülhet elszámolásra–a hozzá kapcsolódó elszámolható munkadíjjal együtt – amennyi anyag a támogatott projekttel kapcsolatosan ténylegesen felhasználásra került.
 • Valamennyi technológiai elemnek, építőanyagnak, szerkezeti elemnek minőségi tanúsítvánnyal kell rendelkeznie.
 • Első üzembe helyezésű, a támogatási kérelem benyújtási időpontjához képest legfeljebb két éve gyártott gépek, technológiai berendezések beszerzése és beépítése támogatható, amelyek a támogatható tevékenység megvalósítását szolgálják.
 • A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak

Mérföldkövek

legalább egy, legfeljebb négy mérföldkövet szükséges tervezni

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Támogatói Okiratban meghatározottak szerint, a Felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült

Fenntartási kötelezettség: a projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 évig

Önerő:

– természetes személy, az önerő rendelkezésre állásáról kizárólag nyilatkozatot szükséges tennie, amelyben vállalja, hogy a projekt megvalósítása során biztosítani fogja az önerő rendelkezésre állását

Támogatást igénylők köre

Mezőgazdasági termelő, amennyiben:

a) az utolsó teljes lezárt üzleti évi – vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évi -, árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik

b) tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul (kivéve halászati termék)

Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás, amennyiben:

a) utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik

b) tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul

c) a támogatott tevékenységgel kizárólag Annex I. terméket állít elő (kivéve halászati termék)

Kollektív beruházás keretében is van lehetőség:

 • legalább öt – jogilag és gazdaságilag egymástól független – kedvezményezett által közösen végrehajtott projekt (konzorcium)
 • termelői csoport
 • termelői értékesítő szervezet
 • a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet
 • szociális szövetkezet

Benyújtási határidő:

2016. február 15. naptól 2018. február 15. napjáig

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

– 2016. április 15.

– 2016. július 15.

– 2016. október 15.

– 2017. január 15.

– 2017. április 15.

– 2017. július 15.

– 2017. október 15.

– 2017. február 15.

 

Tartalmi értékelési szempontok

A tartalmi értékelési szempontok alapján maximálisan 100 pont adható. Nem támogathatók azok a kérelmek, amelyek esetében a kérelemre adott összpontszám nem éri el a minimális 50 pontot, továbbá az üzleti terv minőségére adható maximum 55 ponton belül a 30 pontot

PONTOZÁSI TÁBLÁZATÉRT KATTINTSON IDE

 

A TÁMOGATÁS FORMÁJA, MÉRTÉKE:

vissza nem térítendő tőketámogatás

– egyéni beruházás esetén maximum 500 millió Ft, kollektív beruházás esetén maximum 1,5 milliárd Ft

A támogatás mértéke közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a,

a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a.

Regionális beruházási támogatás esetén:

A támogatási intenzitás kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal, középvállalkozás esetén 10 százalékponttal növelhető, ha a beruházó a kérelem benyújtásakor, valamint a döntés meghozatalakor is megfelel az adott vállalkozási méret feltételeinek.

Energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás esetén a támogatás

maximális mértéke az elszámolható költség 30%-a.

A támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal növelhető. A támogatási intenzitás további 15 százalékponttal növelhető Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl régióban.

A megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás a támogatás

maximális mértéke az elszámolható költség 45%-a

ELŐLEG:

az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a. Részletekért: KATTINTSON IDE

 

Az elszámolható költségek köre

– regionális beruházások költségei

– a regionális beruházások tevékenységeihez kapcsolódó általános költségek, pl.: építészek, mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói és projekt-menedzsment költségek

– immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése

– ingatlan vásárlása, valamint természetbeni hozzájárulásként elszámolható a beruházáshoz elengedhetetlen, már meglévő termőföld vagy ingatlan értéke (max. 2%)

 

CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA:

– Annak igazolására, hogy az támogatást igénylő teljes lezárt üzleti évből származó árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik

– Tartalmi értékelési szempontokat alátámasztó igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok (pl.: TÉSZ/TCS tagság igazolás, minőségrendszeri tagság igazolása, stb.)

– építési valamint vízjogi engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentum és az építési valamint vízügyi hatósághoz benyújtott építészeti vagy műszaki tervdokumentáció másolata

– az egységnyi energiahatékonyság javulást alátámasztó kalkuláció és a számítás készítőjének végzettségét és kamarai tagságát igazoló okirat másolata

– Az ÉNGY-ben nem szereplő építési tételekre valamint a beépítésre kerülő gépekre vonatkozólag 3 db árajánlat, vagy nyilatkozat

– Épületenergetikai korszerűsítés esetén a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet szerint elkészített, a fejlesztés előtti állapotra vonatkozó energetikai minőségtanúsítvány

Hasznos tudnivalók

Kedvezményezett települések listája

Építési normagyűjtemény

Annex I. termékek
Érdemes alaposan felkészülni a támogatási kérelem összeállítása előtt annak érdekében, hogy a pályázó jelentősen növelje nyerési esélyeit.
Segítünk a felkészülésben, versenyképessé tesszük pályázatát annak érdekében, hogy a kellő szakmai megalapozottsággal, tudatos tervezéssel a legesélyesebbek közé tartozzon!

Amennyiben szeretné velünk elkészíttetni pályázati anyagát, úgy kattintson ide.

<– Vissza a Mezőgazdasági pályázatokhoz

facebook