002Jelen Felhívás célja a hazai vállalkozások, kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények között hosszú távon fenntartható, stratégiai jelentőségű együttműködések ösztönzése üzletileg is hasznosítható tudományos eredmények létrejötte céljából.
A Felhívás a nagy jelentőségű és összetett feladatok megoldását, több szakterületet érintő kutatás-fejlesztési és innovációs eredmények elérését támogatja a szakterület legkiválóbb szereplőinek együttműködésében. A támogatás révén a kutatási eredmények a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein hasznosulva létező, fontos társadalmi jelentőségű problémák megoldásához járulnak hozzá.
A Felhívás a térségek tudásalapú gazdasági fejlődését elősegítve hozzájárul az ország gazdasági versenyképességének növekedéséhez, valamint a hazai K+F+I humánkapacitás és kompetencia fejlődéséhez.

A. Jogosultak köre

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség.

Jelen Felhívásra konzorciumi partnerként támogatási kérelmet nyújthatnak be

a) mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok, amelyek
– legalább 2 lezárt, jóváhagyott, teljes üzleti évvel rendelkeznek, vagy 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása(i), vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása legalább 2 lezárt, jóváhagyott, teljes üzleti évvel rendelkezik, és
– éves átlagos statisztikai állományi létszámuk a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt, és
– kettős könyvvitelt vezetnek, és Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkeznek (utóbbi esetben a magyarországi fióktelep jogosult támogatási kérelem benyújtására).

b) Főtevékenységként kutatás-fejlesztést végző non-profit gazdasági társaságok, amelyek megfelelnek az a) pontban részletezett négy feltételnek ÉS a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt társasági adóbevallásukban szereplő K+F ráfordításainak összege eléri a tagi szinten igényelt támogatás legalább 25%-át;

c) költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. LXXVI. törvény szerinti kutatóhelynek minősülnek;

d) egyházi felsőoktatási intézmények.

Konzorciumi tag kizárólag az lehet, aki rendelkezik a közép-magyarországi régió területén kívül magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel.

A konzorciumi tagok száma – a konzorciumvezetőt is beleértve – legfeljebb 5 lehet.
A konzorciumi tagoknak a konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást kell kötniük.

Konzorciumvezető kizárólag közép- vagy nagyvállalkozás lehet.

A konzorciumi tagok között szerepelnie kell legalább egy vállalkozásnak és legalább egy költségvetési szervnek vagy költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézményének, amennyiben a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. LXXVI. törvény szerinti kutatóhelynek minősül, vagy egyházi felsőoktatási intézménynek.

A támogatási kérelmek benyújtása 2015. november 30-tól 2017. november 30-ig lehetséges.

B. Finanszírozási kérdések

Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

A projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége jelen Felhívás keretében nem releváns.

A támogatás mértéke, összege

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 500 millió Ft, maximum 4 milliárd Ft.
b) Az egyes konzorciumi tagoknak legalább 50 millió forint, vagy a projekt teljes elszámolható költségének 5%-át kitevő elszámolható költséggel kell rendelkeznie.

A támogatás maximális mértéke:
– Amennyiben non-profit gazdasági társaság kutatóhely, egyházi felsőoktatási intézmény kutatóhely vagy költségvetési kutatóhely támogatandó tevékenysége nem minősül gazdasági tevékenységnek, úgy az általa elszámolható minden költség támogatási intenzitása 100%.

Egyéb esetekben a támogatási intenzitás a támogatási kategóriáktól függ, az alábbiak szerint:

Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás esetén:
A támogatási intenzitás nem haladhatja meg:
– alapkutatás esetén az elszámolható költségek 100%-át,
– ipari kutatás esetén az elszámolható költségek 50%-át,
– kísérleti fejlesztés esetén az elszámolható költségek 25%-át,
– Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén a támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 80%-áig növelhető:
– 10 százalékponttal növelhető középvállalkozás, 20 százalékponttal növelhető mikro- és kisvállalkozás esetén,
– 15 százalékponttal növelhető, ha a projekt hatékony együttműködést foglal magában, és legalább egy olyan kutatási és tudásközvetítő szervezet bevonásával zajlik, amely egymagában vagy más hasonló szervezetekkel közösen az elszámolható költségek legalább 10%-át viseli, és jogosult közzétenni saját kutatási eredményeit.

C. A projekttel kapcsolatos elvárások

Támogatható tevékenységek:

a) Alapkutatás
b) Ipari kutatás
c) Kísérleti fejlesztés

Alapkutatási, alkalmazott kutatási vagy kísérleti fejlesztési tevékenységet a projektben kötelező végezni, költsége minimum a projekt elszámolható költségeinek 25%-a kell, hogy legyen. A szolgáltatásként igénybevett (megrendelt) alapkutatási, ipari kutatási és kísérleti fejlesztési tevékenységek elszámolható költsége nem haladhatja meg a teljes kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás elszámolható költségeinek 25%-át.

Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében:
a) Projekt előkészítési tevékenység
b) Projektmenedzsment tevékenység
c) Piacra jutás támogatása a projekt keretében kifejlesztett K+F+I eredmény kapcsán
d) A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele

Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás keretében
a) Eszközbeszerzés
b) A kutatási infrastruktúrához feltétlenül szükséges épület építése, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések.
c) Immateriális javak beszerzése

Regionális beruházási támogatás keretében
a) Eszközbeszerzés
b) A projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, korszerűsítése, bővítése, átalakítása és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések.
c) Immateriális javak beszerzése

D. Hasznos tudnivalók

Felhívás

Érdemes alaposan felkészülni a támogatási kérelem összeállítása előtt annak érdekében, hogy a pályázó jelentősen növelje nyerési esélyeit.
Segítünk a felkészülésben, versenyképessé tesszük pályázatát annak érdekében, hogy a kellő szakmai megalapozottsággal, tudatos tervezéssel a legesélyesebbek közé tartozzon!

Amennyiben szeretné velünk elkészíttetni pályázati anyagát, úgy kattintson ide.

<– Vissza a Vállalkozásfejlesztési Pályázatokhoz

facebook