10A felhívás célja a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének növelése az új, innovatív és környezetbarát kertészeti technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén.

Keret: 22 milliárd Forint

A támogatott projektek várható száma: 350 db.

 

 

Ki pályázhat?

1. Mezőgazdasági termelő
– megelőző teljes lezárt üzleti évben mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik
– a támogatási kérelem benyújtását megelőző, lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott

2. Konzorcium (legalább 5 résztvevő), termelői csoport, termelői szervezet

Mennyivel támogat?

vissza nem térítendő tőketámogatás

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
– egyéni projekt esetén maximum 500 millió Ft,
– kollektív projekt esetén maximum 1 milliárd Ft.

A támogatás maximális mértéke:
KM régió 40%
Összes többi régió: 50%
Kollektív beruházás: +10%
Fiatal mezőgazdasági termelő: +10% (mikor jár: KATTINTS)

Előleg:
maximális mértéke a megítélt támogatás 50 %-a, az előleg összegével megegyező mértékű biztosíték nyújtása mellett.

Önerő:
Ha a kedvezményezett természetes személy, az önerő rendelkezésre állásáról kizárólag a nyilatkozatot szükséges tennie, amelyben vállalja, hogy a projekt megvalósítása során biztosítani fogja az önerő rendelkezésre állását!

Az önerő rendelkezésre állását a támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylőnek nyilatkozattal,
majd legkésőbb az első kifizetési igénylés benyújtásakor (ideértve az előlegigénylését is) – természetes személy kivételével – igazolnia kell.

 

Mire igényelhető?

1. A kertészeti termelőtevékenységet szolgáló létesítmények építése:
a) új építésű hűtőházak, hűtőtárolók létesítése
b) új gombatermesztő létesítmények építése,
c) új, gombakomposzt előállítására alkalmas komposztüzem létesítése,
d) telepi infrastruktúra fejlesztése (kerítés, tűzivíztározó kialakítása, szociális és kiszolgáló helyiségek, hűtőtó építése, közművek kiépítése)

2. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek

a) Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek temperált levegőjű létesítményeinek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése.
(Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere / korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.)
b) Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése.
(Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása stb.)
c) Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek temperált levegőjű létesítményeinek világítási rendszereinek korszerűsítése.
(Fényforrások, világítótestek cseréje, kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek stb.)
d) Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek temperált levegőjű létesítményeinek (válogató, csomagoló tér, terem, közlekedők, kiszolgáló terek (göngyölegtároló, géptároló, fedett és nyitott rámpák)) technológiai rendszereinek energetikai korszerűsítése
e) Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, szabályozott légterű tárolóként való hasznosítását lehetővé tevő korszerűsítése (gáztömör szigetelés, tárolóterek ajtóinak cseréje, szabályozott légterű tárolás technológiai berendezéseinek beszerzése/cseréje (Nitrogén generátor, CO2 abszorber, vezérlés, tágulási tartályok, szelepek, összekötő elemek, egyéb)

3. Hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek esetében megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

a) Geotermikus energia hasznosítása
b) Egyéb megújuló energia hasznosítása

A projekt végrehajtása során legalább egy, legfeljebb négy mérföldkövet szükséges tervezni.
Felújítás, vagy bővítés esetében az MVH által lefolytatott, előzetes helyszíni szemlét követően kezdhető meg a beruházás

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Fenntartási kötelezettség:
A támogatást igénylő a projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak

Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy mind a megvalósítási mind a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot illetve a foglalkoztatottak számának bővítésére tett vállalását. A bázislétszám alapját a benyújtást megelőző naptári év foglalkoztatotti átlaglétszáma adja.

Gépbeszerzés

Gépberuházás esetén kizárólag olyan első üzembe helyezésű, a támogatási kérelem benyújtási időpontjához képest legfeljebb két éve gyártott gépek, technológiai berendezések beszerzése és beépítése támogatható, amely a támogatható tevékenység megvalósítását szolgálja.

Mikor adható be a pályázat?

2016. március 4. napjától 2018. március 3.

Szakaszos értékelés mellett:
– 2016. április 11.
– 2016. július 15.
– 2016. október 14.
– 2017. január 16.
– 2017. április 14.
– 2017. július 14.
– 2017. október 16.
– 2018. március 3.

Mivel tudom növelni az esélyeimet?

– A projekthez kapcsolódó ökológiai gazdálkodás folytatása és/vagy ökológiai minősítéssel való rendelkezés vagy legkésőbb az első időközi kifizetési kérelemhez az átállásra vonatkozó kötelezettségvállalás benyújtása
– A támogatást igénylő minőségrendszerben vesz részt
– A projekthez kapcsolódó termelői csoporti, vagy termelői szervezeti, illetve kapcsolódó szakmai vagy szakmaközi szervezeti tagság
– Energiahatékonyság javítására irányuló beruházás esetén 10%-ot meghaladó egységnyi energiahatékonyság javulás elérése
– Megújuló energiaforrást hasznosító technológia fejlesztése vagy kiépítése
– A támogatást igénylő mikrovállalkozás vagy kisvállalkozás
– Környezeti szempontok érvényesítése
– Az érintett üzemben a foglalkoztatotti létszám növelése
– A fejlesztés megvalósításának helye Komplex programmal fejlesztendő járás, Fejlesztendő járás, Kedvezményezett járás

Engedélyeztetéssel kapcsolatos információk:

– Engedély,- vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez elegendő az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot, valamint a hatósághoz benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt csatolni.
– Legkésőbb az első, építéssel kapcsolatos kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerős építési engedélyt hozzá kapcsolódó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki tervdokumentációval együtt.
– Amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz vízjogi engedélyköteles beruházást, úgy a támogatási kérelem benyújtásának feltétele: legalább a jogerős elvi vízjogi engedély megléte, vagy meglévő vízi létesítményre kiadott jogerős üzemeltetési engedélyben meghatározott azonos paraméterekre történő felújítás, rekonstrukció esetében a jogerős üzemeltetési vízjogi engedély megléte
– Legkésőbb az első, vízi létesítmény megvalósításával kapcsolatos kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerős vízjogi létesítési engedélyt és a záradékolt építészeti-műszaki tervdokumentációt, továbbá a záró kifizetési igényléshez a jogerős vízjogi üzemeltetési engedélyt, ennek hiányában az engedély-kérelem benyújtására vonatkozó igazolást
– Építéssel járó projekt esetén az adott szakterületre jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőr alkalmazása, építési és felmérési napló vezetése kötelező
– Amennyiben szükséges, környezeti hatástanulmányt kell készíteni, melyet legkésőbb az első kifizetési kérelemhez szükséges mellékelni.
– A művelet megvalósítását szolgáló gazdasági esemény megtörténtét hitelesen igazoló eredeti dokumentumoknak az ügyfél nyilvántartásában fizikailag elkülönítetten, ellenőrzésre alkalmas, rendezett formában rendelkezésre kell állniuk.
– Hálózatra termelő napelemes projekt esetén a szolgáltató felé benyújtott igénybejelentőt szükséges a támogatási kérelem mellékleteként benyújtani

Hasznos tudnivalók

Kedvezményezett települések listája

STÉ kalkulátor (NAK honlapja)

STÉ kiszámolásához segítség

Érdemes alaposan felkészülni a támogatási kérelem összeállítása előtt annak érdekében, hogy a pályázó jelentősen növelje nyerési esélyeit.

Segítünk a felkészülésben, versenyképessé tesszük pályázatát annak érdekében, hogy a kellő szakmai megalapozottsággal, tudatos tervezéssel a legesélyesebbek közé tartozzon!

Amennyiben szeretné velünk elkészíttetni pályázati anyagát, úgy kattintson ide.

<– Vissza a Mezőgazdasági pályázatokhoz

facebook