0002A konstrukció alapvető célja a résztvevő hátrányos helyzetű tanulók körében a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a képzettségi szint növelése és az iskolai sikeresség előmozdítása a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférésének elősegítésével extrakurrikuláris tevékenységek megvalósításán keresztül. Ennek érdekében jelen felhívás lehetőséget teremt a hátrányos helyzetű, köztük roma tanulók igényeire és a helyi szükségletekre rugalmasan reagálni tudó tanodák továbbfejlesztésére és a tanodai programok megvalósítására. A felhívásban támogatott projektek közvetlen célja a résztvevő hátrányos helyzetű, kiemelten roma tanulók komplex személyiségfejlesztése, életpálya-építése nem formális, informális keretek között, a tanulói és helyi szükségletekre reagálva, a jelen felhívás szakmai mellékletében található tanodasztenderd című dokumentumban leírtaknak megfelelően.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg az EFOP 2015. évi Fejlesztési Keretében 5 milliárd Ft.

A. Jogosultak köre

– Egyéb egyesület
– Egyházi jogi személy
– Alapítvány, Közalapítvány, Egyéb alapítvány
– Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
– Nonprofit gazdasági társaság

Egy szervezet egy megvalósítási helyszínre egy támogatási kérelmet nyújthat be. Amennyiben egy szervezet több helyszínen kíván projektet megvalósítani, akkor az egyes helyszínekre külön támogatási kérelmet szükséges benyújtani.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Benyújtás:
Az első szakaszban a támogatási kérelmek benyújtására 2015. október 30-tól 2015. december 31-ig van lehetőség.
A második szakaszban a támogatási kérelmek benyújtására 2016. június 1-jétől 2016. július 30-ig van lehetőség.

B. Finanszírozási kérdések

Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

Jelen felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 30 millió Ft lehet.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

minimum 25 millió Ft,
maximum 30 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

Az igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 25%-a, civil szervezet és egyházi jogi személy kedvezményezett esetén 50%-a.

C. A projekt szakmai megvalósítása

1. A tanulók bevonása, a programból való lemorzsolódás megakadályozása:
a. tanulók toborzása ,
b. szülőkkel való aktív kapcsolattartás, családlátogatás, szülők bevonása a programokba, gyermekük oktatását érintő folyamatokba,
c. tájékoztatás nyújtása a hátrányos helyzetű tanulók számára kialakított támogatási rendszerekről, felhívásokról.

2. Tanulástámogatás, kiemelten az alapkészségek fejlődésének támogatása, a tanuló egyéni fejlesztési tervének elkészítésén és megvalósításán keresztül egyéni előrehaladási napló vezetésével:
a. együttműködés a bemeneti mérések elvégzése, kiértékelése érdekében a Türr István Képző és Kutató intézettel,
b. célcsoport igényeinek, szükségleteinek felmérése,
c. egyéni fejlesztési tervek elkészítése, a tanulók fejlesztési igényei szerinti beavatkozások meghatározása rövid és középtávon ,
d. egyéni haladási napló vezetése és az egyéni fejlesztési tervek kapcsolódó felülvizsgálata.
e. fejlesztő tevékenységek megvalósítása a tanuló egyéni szükségletei szerint
– szövegértési képesség fejlesztése
– matematikai alapműveletek elsajátításának fejlesztése
– idegen nyelvi képességek fejlesztése
– IKT kompetenciák fejlesztése
– tanulási részképesség fejlesztés,
– további készségfejlesztő tevékenységek
– tantárgyi felkészítés
f. érzelmi, mentálhigiénés fejlődést segítő tevékenységek,
g. szociális kompetenciák fejlesztése
h. tehetséggondozás
i. tanulási motivációt felkeltő/erősítő tevékenységek megvalósítása,
j. az önálló tanulás képességének kialakítása, a tanulót segítő technikák megtalálása, elsajátítása,
k. a tanoda programban résztvevő tanulók mentorálása,
l. a tanoda programban részt vevő tanulók tutorálása, kortárs segítése,
m. kimeneti mérések elvégzésében és kiértékelésében történő együttműködés a Türr István Képző és Kutató Intézettel.

3. Életpálya-építés, a továbbtanulást közvetlenül segítő tevékenységek, pályaorientációs tevékenységek megvalósítása:
a. a tanulók önismeretének, pozitív jövőképének fejlesztése,
b. a tanulók identitástudatának erősítése, az anyanyelv ápolását, megőrzését támogató tevékenységek, programok megvalósítása,
c. pályaválasztással kapcsolatos ismeretek bővítése, pályaorientációs alkalmak,
d. középfokú és felsőfokú oktatási intézmények, roma szakkollégiumok, lehetséges foglalkoztatók látogatása, velük való kapcsolatfelvétel,
e. szerepmodellek bemutatása, bevonása,
f. pályaorientációt, karriertervezést segítő partnerekkel, munkaerő-piaci szereplőkkel szervezett programok,
g. szülők és tanulók tájékoztatása az iskolarendszer fordulópontjairól, a továbbtanuláshoz kapcsolódó döntési lehetőségekről és annak következményeiről, a (tovább) tanulás megtérülő jellegének tudatosítása,

4. A szociális hátrányok kompenzálása, közösségfejlesztés, integrált közösségi programok megvalósítása a tanodában és a tanodán kívül:
a. szabadidős tevékenységek, kulturális események, klubtevékenységek szervezése, tanodán belüli és kívüli integrált programok megvalósítása,
b. bentlakásos alkalmak megszervezése,
c. a bevont gyermekek napi egyszeri étkezésének biztosítása.

5. Eszközök beszerzése:
a. képességfejlesztő eszközök, anyagok beszerzése,
b. IKT eszközök beszerzése indokolt esetben a projekt megvalósításhoz c. egyéb kis értékű eszközök beszerzése.

6. Hálózatosodás, kapacitásfejlesztés:
a. kapcsolattartás, együttműködés a tanoda programot megvalósított/megvalósító szervezetekkel ,
b. a tanoda programban résztvevő pedagógusok, további szakmai megvalósítók személyiségének karbantartása, ennek érdekében felkészítésük és szupervízióban, tréningeken, képzésekben való részvételük biztosítása.

D. Hasznos tudnivalók

Széchenyi 2020

 

Érdemes alaposan felkészülni a támogatási kérelem összeállítása előtt annak érdekében, hogy a pályázó jelentősen növelje nyerési esélyeit.
Segítünk a felkészülésben, versenyképessé tesszük pályázatát annak érdekében, hogy a kellő szakmai megalapozottsággal, tudatos tervezéssel a legesélyesebbek közé tartozzon!

Amennyiben szeretné velünk elkészíttetni pályázati anyagát, úgy kattintson ide.

<– Vissza a Civil szervezeteknek szóló pályázatokhoz

facebook