06A jelen felhívás célja a kertészeti ágazaton belül a gyümölcstermesztés versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozása az új, innovatív és környezetbarát termesztési technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén.

Keret: 19 milliárd Forint

A támogatott projektek várható száma: 300 db.

 

Ki pályázhat?

1. Mezőgazdasági termelő
– megelőző teljes lezárt üzleti évben mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik
– a támogatási kérelem benyújtását megelőző, lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott

2. Konzorcium (legalább 5 résztvevő), termelői csoport, termelői szervezet

Mennyivel támogat?

vissza nem térítendő tőketámogatás

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
– egyéni projekt esetén maximum 75 millió Ft,
– kollektív projekt esetén maximum 150 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke:
KM régió 40%
Összes többi régió: 50%
Kollektív beruházás: +10%
Fiatal mezőgazdasági termelő: +10% (mikor jár: KATTINTS)

Előleg:
maximális mértéke a megítélt támogatás 50 %-a, az előleg összegével megegyező mértékű biztosíték nyújtása mellett.

Önerő:
Ha a kedvezményezett természetes személy, az önerő rendelkezésre állásáról kizárólag a nyilatkozatot szükséges tennie, amelyben vállalja, hogy a projekt megvalósítása során biztosítani fogja az önerő rendelkezésre állását!

Az önerő rendelkezésre állását a támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylőnek nyilatkozattal,
majd legkésőbb az első kifizetési igénylés benyújtásakor (ideértve az előlegigénylését is) – természetes személy kivételével – igazolnia kell.

Mire igényelhető?

1.) Ültetvény telepítése és korszerűsítése: új ültetvények telepítése, valamint a meglévő ültetvények felújítása, korszerűsítése, fajtaváltás, művelésmód-váltás.
– a legkisebb támogatható ültetvényméretnek el kell érni az 1 ha-t, a legkisebb támogatható táblaméretnek a 0,5 ha területnagyságot, kivéve szamóca és spárga telepítése esetén, ahol a legkisebb támogatható ültetvényméret 0,5 ha, a legkisebb támogatható táblaméret 0,5 ha.

2.) 12 évnél nem öregebb, vagy új, vagy cserélt ültetvényekben kiépített öntözőrendszer vízellátását biztosító a vízvisszatartás létesítményeinek támogatása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen.
a) geotextíliák elhelyezése,
b) tározók kialakítása,
c) tározó terek vízzáró szigetelése,
d) tábla szintű vízkormányzási művek kialakítása: a táblán kialakítandó víztározóba gyűjtendő víz útjának kialakítása (csatorna, vizes árkok), amelynek segítségével a területre hulló csapadék összegyűjthető a kialakított tározóba.

3.) 12 évnél nem öregebb, vagy új, vagy cserélt ültetvényekben kiépített öntözőrendszer vízellátását biztosító öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása.
a) vízi létesítményekhez kapcsolódó építmények építése,
b) vízkivételi művek kialakítása,
c) új korszerű (víz – és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése,
– szivattyúk,
– szűrők,
– csővezetékek,
– szerelvények,
– távvezérlő rendszerek,
– meteorológiai állomás,
– talajszondák.
d) vízfogyasztásmérő berendezések telepítése,
e) mikroöntözés esetén a vízminőséget javító berendezések beszerzése,
f) korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek, IKT fejlesztések vásárlása,
g) tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása.

4.) 12 évnél nem öregebb, vagy új, vagy cserélt ültetvények víztakarékos öntözési infrastruktúrájának és kapcsolódó műtárgyainak kiépítése.
a) vízi létesítményekhez kapcsolódó építmények kialakítása,
b) új rendszer kiépítése, korszerű (víz – és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése,
c) vízfogyasztásmérő berendezések telepítése,
d) korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek, IKT fejlesztések vásárlása,
e) tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása.

5.) 12 évnél nem öregebb, vagy új. vagy cserélt ültetvények energiatakarékos öntözési technológiák beszerzésének támogatása, öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítása.
a) meglévő, alacsony hatásfokú szivattyúk cseréje, amely által legalább 10% egységnyi energiahatékonyság javulás teljesítése az elvárás,
b) öntözőberendezések energiaellátásának biztosítása megújuló energiaforrásból (szél-és napenergia felhasználása).

A projekt végrehajtása során legalább egy, legfeljebb négy mérföldkövet szükséges tervezni.
Felújítás, vagy bővítés esetében az MVH által lefolytatott, előzetes helyszíni szemlét követően kezdhető meg a beruházás

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Fenntartási kötelezettség:
A támogatást igénylő a az ültetvényt az az egyes fajtákra vonatkozó Kötelező termesztésben tartási időszaknak megfelelő ideig művelésben tartja, és a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak

Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy mind a megvalósítási mind a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot illetve a foglalkoztatottak számának bővítésére tett vállalását.
Amennyiben a kötelező művelésben tartási idő meghaladja 2023. december 31. napját, úgy a Kedvezményezett a létszámfenntartásra vonatkozó, valamint a létszámbővítési vállalásából fakadó fenntartási kötelezettségének 2023. december 31. napjáig köteles eleget tenni.

Gépbeszerzés

Gépberuházás esetén kizárólag olyan első üzembe helyezésű, a támogatási kérelem benyújtási időpontjához képest legfeljebb két éve gyártott gépek, technológiai berendezések beszerzése és beépítése támogatható, amely a támogatható tevékenység megvalósítását szolgálja.

Mikor adható be a pályázat?

2016. március 9. napjától 2018. március 8.

Szakaszos értékelés mellett:
– 2016. április 30.
– 2016. július 31.
– 2016. október 31.
– 2017. január 31.
– 2017. április 30.
– 2017. július 31.
– 2017. október 31.
– 2018. március 8.

Mivel tudom növelni az esélyeimet?

– A projekthez kapcsolódó ökológiai gazdálkodás folytatása és/vagy ökológiai minősítéssel való rendelkezés vagy legkésőbb az első időközi kifizetési kérelemhez az átállásra vonatkozó kötelezettségvállalás benyújtása
– A támogatást igénylő minőségrendszerben vesz részt
– A projekthez kapcsolódó termelői csoporti, vagy termelői szervezeti, illetve kapcsolódó szakmai vagy szakmaközi szervezeti tagság
– A támogatást igénylő mikrovállalkozás vagy kisvállalkozás
– Környezeti szempontok érvényesítése
– Az érintett üzemben a foglalkoztatotti létszám növelése
– A fejlesztés megvalósításának helye Komplex programmal fejlesztendő járás, Fejlesztendő járás, Kedvezményezett járás
– A kötelezőnél nagyobb arányú vízhasználat csökkentés
– A projekt aszálykockázattal érintett területen valósul meg

Engedélyeztetéssel kapcsolatos információk:

1. A projekttel kapcsolatos engedélyek esetében a támogatási kérelemhez elegendő a vonatkozó engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot benyújtani.
2. Legkésőbb az első kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerős telepítési engedélyt.
3. Amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz vízjogi engedélyköteles beruházást, úgy a támogatási kérelem benyújtásának feltétele:.
a) legalább a jogerős elvi vízjogi engedély megléte,
b) meglévő vízi létesítményre kiadott jogerős üzemeltetési engedélyben meghatározott azonos paraméterekre történő felújítás, rekonstrukció esetében a jogerős üzemeltetési vízjogi engedély megléte.
4. Legkésőbb az első, vízi létesítmény megvalósításával kapcsolatos kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerős vízjogi létesítési engedélyt és a záradékolt építészeti-műszaki tervdokumentációt

Ültetvénytelepítéssel kapcsolatos elvárások:

1. Ültetvénytelepítés csak termőhelyi minősítéssel rendelkező és legalább alkalmas besorolású földterületen valósulhat meg. A támogatási kérelem beadásakor mellékelni kell a termőhelyi alkalmasságot igazoló dokumentumot.
2. Támogatás az 1. mellékletben meghatározott fajok telepítéséhez adható. Az üzleti tervben kerül értékelésre, ha a telepítés az 5. melléklet szerint az adott faj szempontjából preferált termőtájon történik
3. A támogatást igénylő köteles az ültetvényt, annak termőre fordulásától az 1. melléklet I. táblázat C. oszlopában meghatározott határidőig termesztésben tartani.
Meglévő ültetvény technológiai fejlesztéséhez kapcsolódó projekt esetén az ültetvényt az 1. melléklet I. táblázat C. oszlopában meghatározott ideig termesztésben tartani.
4. Adott gyümölcsfajhoz kapcsolódóan csak az 1. melléklet I. táblázat E oszlopában jelezett, az 1. melléklet II. táblázatban meghatározott minimális követelményrendszernek megfelelő ültetvény támogatható. A támogatást igénylőnek a minimális követelményszintet akkor is teljesíteni kell, ha támogatási kérelme nem fedi le teljes egészében a meghatározott követelményszintet, illetve ha a 2. melléklet nem tartalmaz elszámolható kiadást az adott tevékenységre.
Az 1. melléklet I. táblázat E oszlopában meghatározott hagyományos, korszerű és versenyképes ültetvény minimális követelményeit az 1. melléklet II. táblázata tartalmazza.
5. Korszerű és versenyképes ültetvény telepítés során: szilva, kajszi őszibarack, nektarin esetében csak certifikált vagy licencdíjas kategóriájú szaporítóanyag használható fel:
5.a. Csemegeszőlő fajták esetében a telepítés standard fokozatú oltvánnyal történhet,
5.b. Az 5. pontban felsorolt fajok kivételével, versenyképes, korszerű és hagyományos ültetvény , telepítése jó minőségű, ellenőrzött hazai vagy ennek hiányában külföldi C.A.C, vagy standard kategóriájú vagy licencdíjas szaporítóanyaggal is történhet,
5.c. Spárgatelepítés akkor támogatható, ha a telepítés minősített vetőmagból előállított palántával vagy magonccal történik.
6. Meglévő ültetvény kivágása az üzleti tervben abban az esetben kerül értékelésre, ha:
6.a. A meglévő ültetvény 2014. január 1 után került kivágásra, de legkésőbb az e támogatási kérelemmel érintett projekt befejezéséig kivágásra kerül,
6.b. A kivágásra kerülő ültetvény a támogatást igénylő tulajdonában, használatában van, vagy ha más személy tulajdonában van az ültetvény, ebben az esetben az ültetvény tulajdonosának nyilatkoznia kell arról, miszerint tudomásul veszi, hogy a tulajdonában lévő ingatlant a kérelmező az e pályázati felhívásban szabályozott ültetvény telepítési támogatásához szükséges kivágási kötelezettség teljesítéséhez veszi igénybe.
6.c. A kivágásra kerülő ültetvénynek legalább a termőre fordulástól számított, a pályázat benyújtásának időpontjáig 12 évnél öregebbnek kell lenni a kivágás időpontjában.
7. Az üzleti tervben kerül értékelésre, ha az adott gyümölcsfajta szempontjából 4. melléklet szerinti fajták területének aránya legalább 75 %-ot meghaladja az eltelepítendő ültetvényben.
8. A támogatást igénylőnek az ültetvény nem termő időszakában ápolási kötelezettségének eleget kell tennie.
9. A támogatást igénylő az ápolási kötelezettség teljesítéséről a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 8. melléklete szerinti gazdálkodási naplót, papír alapon vagy elektronikus formában köteles vezetni.
10. A támogatást igénylőnek a projekt a telepítési engedély szerint kell megvalósítania, amelyről legalább a 10. melléklet szerinti tartalmi elemekkel rendelkező telepítési naplót köteles vezetni.

 

01

 

02

C. Hasznos tudnivalók

Kedvezményezett települések listája

STÉ kalkulátor (NAK honlapja)

STÉ kiszámolásához segítség

Érdemes alaposan felkészülni a támogatási kérelem összeállítása előtt annak érdekében, hogy a pályázó jelentősen növelje nyerési esélyeit.
Segítünk a felkészülésben, versenyképessé tesszük pályázatát annak érdekében, hogy a kellő szakmai megalapozottsággal, tudatos tervezéssel a legesélyesebbek közé tartozzon!

Amennyiben szeretné velünk elkészíttetni pályázati anyagát, úgy kattintson ide.

<– Vissza a Mezőgazdasági pályázatokhoz

facebook